صفحه اصلي > مناقصات > مناقصه خط گرم-نصب انشعاب -قطع ووصل

مناقصه خط گرم-نصب انشعاب -قطع ووصل


16-07-1398, 09:20. نويسنده: tadarokat

) آگهي مناقصه عمومي    (

شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در نظر دارد اجراي پروژه‌های بشرح ذيل خود را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی کیفی به پيمانكاراني كه داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه کل کشور و یا تاييديه از شركت توانير، شركت توزيع نيروي برق استان گلستان می باشند واگذار نماید

ردیف

شــــرح مناقصه

شماره مناقصه

بودجه

مبلغ تضمين شركت درمناقصه(ریال)

مبلغ برآوردي(ریال)

1

تجدید مناقصه پروژه فعالیتهای خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

36-2/98

جاری

284,251,000

3,185,005,000

2

تجدید مناقصه پروژه فعالیتهای خط گرم در محدوده مدیریتهای  توزیع نیروی برق شهرستانهای مراوه تپه ، کلاله و کالیکش

140-2/98

جاری

227,501,000

2,275,010,000

3

تجدید مناقصه پروژه فعالیتهای خط گرم در محدوده مدیریتهای  توزیع نیروی برق شهرستانهای مراوه تپه ، کلاله و کالیکش

146-2/98

سرمایه ای

75,006,500

750,065,000

4

تجدید مناقصه پروژه فعالیتهای خط گرم در محدوده مدیریتهای  توزیع نیروی برق شهرستانهای مینودشت، آزادشهر و رامیان

147-2/98

سرمایه ای

63,404,000

634,040,000

5

تجدید مناقصه پروژه فعالیتهای خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

148-2/98

سرمایه ای

58,343,000

583,430,000

6

تجدید مناقصه اجرای پروژه نصب و اصلاح انشعابات بصورت دستمزدی در محدوده ناحیه دو مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستان های بندرگز، کردکوی، ترکمن، گمیشان، آق قلا

69-2/98

 

337,313,000

4,246,254,847

7

اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق بدهکار کلیه مدیریتهای توزیع نیروی برق استان گلستان

98/2-159

مشترکین

927.400.000

19.979.289.813

 

1- فروش اسناد مناقصه:

     متقاضيان مي‌توانند ضمن واريز مبلغ 300.000 ريال بابت هر مناقصه بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 15/07/98 لغايت 20/07/98 ساعت 7:30 الي15:30 به غیر از ايام تعطيل به آدرس گرگان ،ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

2- محل تحويل، مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

گرگان، خيابان ولي‌عصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 01/08/98 و زمان بازگشايي پاکات الف ب ج شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ، در ساعت 11 روز شنبه مورخ 11/08/98 در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

2-1- اسنادارزیابی کیفی ومستندات مربوط به آن در یک زونکن کلاسه شده و در پاکت مجزا و بصورت جداگانه ارائه گردد. 

2- 2-  ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ( الف ، ب و ج ) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف– ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان لازم است همزمان با واریز وجه مذکور تصویر فیش واریزی به آدرس مندرج بند 2-1 ارسال گردد.

پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه

ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4-  ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

7- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

8- تكميل كردن فرم پرسشنامه اطلاعاتي مربوط به ارزيابي پیمانکاران پيوست اسناد ارزیابی کیفی الزامي است..

9- ضمناً اين آگهي از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد و جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

 

                                                                   روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

 


بازگشت