صفحه اصلي > مناقصات > مناقصه خرید تعداد 86.000 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم دیجیتالی چند تعرفه تخت و 52.000 عدد قاب کنتور تکفازبصورت عمده

مناقصه خرید تعداد 86.000 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم دیجیتالی چند تعرفه تخت و 52.000 عدد قاب کنتور تکفازبصورت عمده


2-07-1398, 07:37. نويسنده: tadarokat

                                      آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای با ارزیابی کیفی   

شركت ‌توزيع ‌نيروي‌ برق استان‌گلستان به نیایت از برای خود وشرکت های توزیع نیروی برق غر ب مازندران ،مازندران ،سمنان، گیلان، خراسان شمالی و خراسان رضوی در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو ملي يا بين‌المللي از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي دارای تاییدیه از توانیر  از طريق مناقصه عمومي (دو مرحله‌اي) (با ارزیابی کیفی) خريد از محل اعتبارات داخلی شرکت های توزیع نیروی برق  منطقه پنج  بشرح ذیل انجام دهد:

 

رديف

شـــرح كالا

محل بودجه داخلی

شماره مناقصه

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه (به ريال)

1

خرید تعداد 86.000 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم دیجیتالی چند تعرفه تخت و 52.000 عدد قاب کنتور تکفاز

شرکت های توزیع نیروی برق  منطقه پنج

98/2-151

8.100.000.000

1- فروش اسناد مناقصه:

        متقاضيان مي‌توانند ضمن واريز مبلغ 300.000 ريال بابت هر مناقصه بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان ، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 04/07/98 لغايت 09/07/98 ساعت 7:30 الي15:30 به غیر از ايام تعطيل به آدرس گرگان ،ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

2- محل تحويل، مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

 گرگان، خيابان ولي‌عصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 20/07/98 و زمان بازگشايي پاکات الف ب ج شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ، در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 24/07/98 در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

2-1- اسنادارزیابی کیفی ومستندات مربوط به آن در یک زونکن کلاسه شده بصورت جداگانه و به صورت باز (بدون قرارگرفتن در هیچ پاکت) ارائه گردد. 

2- 2-  ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ( الف ، ب و ج ) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف– ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان لازم است همزمان با واریز وجه مذکور تصویر فیش واریزی به آدرس مندرج بند 2-1 ارسال گردد.

پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4-  ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

7- تكميل كردن فرم پرسشنامه اطلاعاتي مربوط به ارزيابي صلاحیت تامین کنندگان کالا پيوست اسناد ارزیابی کیفی الزامي است.

8- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- ضمناً اين آگهي از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد و جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.            

                                

                                                                                                                                روابط عمومي شركت توزيع نيروي استان گلستان       


بازگشت